دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

کرونا و زندگی صلح آمیز در قرن 21

انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 مراسم مجازی اعلام برگزیدگان نهایی فراخوان داستان کوتاه

  • مجتبی مقصودی