سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی http://www.drmaghsoudi.ir 2018-12-15T01:44:08+01:00 text/html 2018-12-12T14:49:24+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی یادداشت دکتر مجتبی مقصودی در روزنامه اعتماد، شماره 4252 مورخ 1397/09/19 http://www.drmaghsoudi.ir/post/471 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b style="">نقد سیاست های محیط زیستی یا ایجاد تنش در سطوح ملی؟</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مجتبی مقصودی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8345541576/photo_2018_12_11_14_25_00_2_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پیرو سخنرانی هفته گذشته رییس جمهور در باره طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، این رویکرد و این برنامه با واکنش های مختلف و بعضا منتقدانه ای مواجه و در مواردی موجبات شکل گیری کمپین هایی شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در دسته بندی انتقادات دو رویکرد کلی قابل احصاء است. در دسته اول بیشتر انتقادات در برگیرنده جنبه علمی، فنی و زیست محیطی- اقلیمی است که قطعا ظرفیت بحث و فحص داشته و از منظر زنهارباش و با بهره گیری از آمار و اطلاعات علمی، دولت، سیاستگذاران و دست اندرکاران وزارت نیرو را متوجه ابعاد فاجعه بار این سیاست ها می نماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دسته دوم انتقاداتی است که با بهره گیری بیشتر از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بعضا در ابعاد سیاسی- اقتصادی واجتماعی رییس جمهور را متهم به محلی گرایی، خاص گرایی، استان گرایی و نیز دور شدن از مسئولیت ها و وظایف ملی می نمایند و در موارد معدودی برخی از منتقدین با دمیدن بر آتش موضوع، پروژه غیریت سازی و "تفرقه شمالی- سمنانی" را همچون "اصفهانی- یزدی"، "یزدی- کرمانی" رقم زده اند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به عنوان پژوهشگری که بیش از دو دهه در حوزه مطالعات قومی قلم می زنم، شروع این روند و تولید ادبیات جانبدارانه، واکنشی، احساسی، غیر کارشناسی، خاصه با رویکرد پوپولیستی چه از سوی دولت و چه از سوی منتقدین را خلاف مصالح ملی و تمامیت ارضی کشور ارزیابی کرده که با ابتناء بر "تنفر قومی"، با دامن زدن به شکاف های اجتماعی، فرهنگی، تنش ها و تعارضات میان "ملت - دولت" را تبدیل به تنش و نزاع "ملت- ملت" می نماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در حال حاضر حدود 500 شهر از شهرهای ایران در معرض طیفی از تنگناهای آبی از قبیل تنش آبی، کم آبی شدید و بحران آبی قرار دارند و تدبیر کم- بی آبی کشور ایران مستلزم مدیریت عالمانه اجتماعی- فرهنگی و فنی است. سوء مدیریت در این عرصه می تواند به گسترش کینه و عداوت ملی شود&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کاربست "سیاست های خیابانی" و ایجاد "کمپین های محلی گرایانه" با جذابیت های پوپولیستی از هر سویی که باشد، از جمله مهمترین مخاطراتی&nbsp; است که در عصر انقلاب در عرصه های اطلاعات و ارتباطات، کشور و جامعه ایران را تهدید می کند؛ لذا ساختار سیاسی و مدیریتی کشور باید در سایه هوشیاری، با نشانه شناسی و آینده نگری، ضمن رسمیت بخشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مطالبات مردمی را به اشکال قانونی هدایت و حمایت نماید.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">روزنامه اعتماد، شماره ۴۲۵۲، دوشنبه ۱۹آذر</div> text/html 2018-12-08T21:30:02+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی این هفته برگزار خواهد شد http://www.drmaghsoudi.ir/post/470 <div><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">همایش ملی&nbsp;</font> <br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5">&nbsp; "توسعه پایدار استان کرمانشاه"</font></font></b></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرصت ها، چالش ها و چشم انداز </b></font><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8345150468/SDKP01_poster.jpg" alt="" width="576" vspace="0" hspace="0" height="822" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><p dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><strong>محورهای همایش:</strong></font></b></p> <ul><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ظرفیت­ها و قابلیت­های توسعه استان</font></b></li><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; &nbsp; &nbsp;آمایش و برنامه­های راهبردی توسعه استان</font></b></li><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; &nbsp; &nbsp;اشتغال پایدار و مولد</font></b></li><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;&nbsp; &nbsp; تجارت خارجی و توسعه</font></b></li><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; &nbsp; محیط زیست استان، مشکلات و راهکارها</font></b></li><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;&nbsp;&nbsp; آسیب­های اجتماعی و راهکارها</font></b></li><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; &nbsp; اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و توسعه پایدار</font></b></li><li dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; &nbsp; تحلیل وضعیت ساختار مدیریت و منابع انسانی</font></b></li></ul></div><div><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="2">زمان: <font size="3">دوشنبه 19 آذر 1397</font></font></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="2"><br></font></font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="2">مکان: <font size="3">کرمانشاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی</font></font></font></b></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-12-07T22:01:55+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی چکیده مقاله دکتر مجتبی مقصودی برای همایش "توسعه پایدار کرمانشاه" http://www.drmaghsoudi.ir/post/468 <div id=":mp" class="a3s aXjCH " align="justify"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;نخبگان ملی و استانی و مسئله ای به نام توسعه پایدار در استان کرمانشاه</b></font></div><div class="a3s aXjCH " align="justify"><br></div><div class="a3s aXjCH " align="justify"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansLight">مجتبی مقصودی</font></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font face="Mihan-IransansLight"><br> دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی و&nbsp; رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font><br> </font></font></b></div><div class="a3s aXjCH " align="justify"><font size="2"><b> </b><font face="Mihan-Iransans"><br> چکیده:<br></font></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> این مقاله تلاش دارد ضمن تشریح و طرح چیستی توسعه پایدار، مبانی و بایسته های اولیه و مورد اجماع برای توسعه پایدار در استان کرمانشاه را با ابتناء بر مطالعات نظری و تاریخی، از دریچه فهم نخبگان ملی و استانی به مقوله توسعه پایدار مورد شناسایی و طرح و بحث قرار دهد.<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> &nbsp; با استناد به مطالعات تطبیقی این پژوهش مدعی است که توسعه پایدار، فراگیر و پویا مبتنی بر دو دسته الزامات و بایسته های راهبردی است. دسته اول ناظر بر وجود بایسته ها و الزاماتی است که در همه ی کشورها و مناطق جهان؛ از بورکینافاسو تا مالی، چاد، عراق و افغانستان مشترک است و کم و بیش شامل حکمرانی خوب، باورمندی به توسعه با هدف بهبود و ایجاد رفاه مادی، اجتماعی ومعنوی، وجود نخبگان توسعه گرا، قانون گرایی، اولویت بندی و اجماع در موضوع توسعه و اهداف توسعه ای، باور و التزام عملی شایسته سالاری، گذار از طایفه گرایی، وجود نظام تصمیم گیری&nbsp; سیاسی خردگرا و هماهنگی در نظام تصمیم گرایی، ثبات سیاسی و امنیت قانونمدار و وجود سرمایه می باشد. اصولا فقدان این مبانی و اصول اولیه بحث در موضوع توسعه و به ویژه توسعه پایدار را بلاموضوع می سازد و بنظر می رسد در حال حاضر، موضوع توسعه پایدار در استان کرمانشاه همچون دیگر مناطق و استان های کشور در همین خانه از پازل توسعه پایدار، درجا زده و پای در گل باقی مانده است و تا در این قسمت چاره اندیشی نشود، تحقق توسعه پایدار در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> دسته دوم الزامات و بایسته های منطقه ای و بومی است که در قالب آمایش سرزمینی به بهترین وجهی توانمندی توسعه پایدار، متوازن را نشان می دهد و در صورت اجرای واقعی، فرایند توسعه پایدار را برگشت ناپذیر می سازد. این مقاله در ادامه اضافه می نماید؛ این استان به لحاظ تاریخی، فرهنگی، تمدنی، هویتی، گردشگری، ژئوپولیتیک، نیروی انسانی، طبیعی، اقلیمی، معدنی از ظرفیت های گسترده و متنوع توسعه ای برخوردار است و کاربست بجای این ظرفیت ها، مشکل توسعه ای و توسعه پایدار را کاهش خواهد داد. حال آنکه به زعم نویسنده این مقاله، مشکل توسعه پایدار استان کرمانشاه نه متاثر از سطح منطقه ای و محلی؛ بلکه متاثر ملاحظاتی است که ریشه در سطح ملی دارد و به بنیان فکری و توسعه ای و رویکردی تصمیم گیران و سیاستگذاران سطح کلان کشور برمی گردد. لذا از این منظر، تا برای آن چاره اندیشی نشود توسعه پایداری نه در استان کرمانشاه؛ بلکه در هیچ جای ایران تحقق نخواهد یافت و در روندی زیگزاگی، بیم و امیدهای محدودی را رقم خواهد زد ولی در دراز مدت گره های اساسی توسعه پایدار را رفع نخواهد کرد. <br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> مشخصا؛ آنچه مانع از توسعه پایدار و فراگیر و درخور شده است. فقدان چشم انداز و فهم مشترک و اجماعی در میان نخبگان ملی از چیستی، اهداف و اولویت های توسعه ای و در نتیجه تسری آن به سطوح نخبگان استانی و محلی شده است. به عبارت دیگر نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور در سطوح ملی و استانی اصولا دغدغه های دیگری غیر از توسعه و توسعه پایدار را داشته و در چنبره اهداف، اولویت ها و روزمرگی های اداره حوزه مدیریتی خویش باقی مانده اند و در بهترین حالت مسئله توسعه پایدار و متوازن به مثابه ای اصطلاحی شیک، چشم نواز و پوپولیستی بیش از کسب جایگاه واقعی در فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری بیشتر لقلقه ی زبانی گردیده است.<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br> واژگان کلیدی: توسعه پایدار، استان کرمانشاه، نخبگان ملی، نخبگان استانی.</font></div> text/html 2018-11-28T22:08:26+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی متن سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی در نشست نقد و بررسی کتاب "از خشونت تا دموکراسی" http://www.drmaghsoudi.ir/post/466 <p align="justify"><br></p><h1 class="entry-title"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000">تاملاتی چند بر کتاب <br></font></h1><h1 class="entry-title"><font size="4" color="#330000"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000">“از خشونت تا دموکراسی؛ مقدمه ای بر حل و فصل منازعات”</font></h1><h1 class="entry-title"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#333333">&nbsp;دکتر مجتبی مقصودی </font></h1><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8344181718/1397_09_07_7_51_39_PM.jpg" alt="" width="568" vspace="0" hspace="0" height="376" border="0" align="bottom"></font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به قلم «لویس کریسبرگ» و «بورس دیتون»(پژوهشگران آمریکایی) و ترجمه عسگر قهرمان پور بناب</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تهران، چاپ دوم، نشر جوینده، ۱۳۹۷، تیراژ۵۰۰ نسخه، اثر در ۱۱ فصل در ۵۳۴ صفحه با تعدادی نمودار و جدول</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><h2 align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>مقدمه</strong></font></h2><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><ul style="text-align: justify;"><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">۲۰ سال از چاپ اول کتاب می گذرد و ترجمه پیش رو از ویراست چهارم ۲۰۱۱ می‌باشد. در حال حاضر چاپ پنجم یا ۲۰۱۷ آن نیز منتشر شده است. از چاپ چهارم نویسنده دوم یعنی بورس دیتون به نویسنده کتاب (کریسبرگ) پیوست و کتاب در مواردی مورد بازبینی و تعمیق قرار گرفت. استقبال از این کتاب نکته ای در خور تامل بوده و از ظرفیت‌های علمی و عطش مخاطبین در بهره گیری از دیدگاه های نویسنده در جهان بشدت متلاطم حکایت دارد.</font></li></ul><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><ul style="text-align: justify;"><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">چاپ اول ۱۹۹۸ . چاپ دوم ۲۰۰۲&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp; چاپ سوم ۲۰۰۶&nbsp; .&nbsp; چاپ چهارم ۲۰۱۱&nbsp; .&nbsp; چاپ پنجم ۲۰۱۷</font></li></ul><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><ul style="text-align: justify;"><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">باید <strong>به مترجم آقای عسگر قهرمان پور در انتخاب این کتاب برای ترجمه تبریک&nbsp;</strong>گفت و این نشان دهنده، بصیرت، آینده نگری، صلح جویی و علاقمندی به برقراری و استقرار دموکراسی در منطقه و ایران بوده و انتخاب این کتاب برای ترجمه نیز با در نظر گرفتن ملاحظات فوق و نیز با در نظر گرفتن شرایط بغرنج، پیچیده و پرتنش منطقه خاورمیانه و ضرورت چاره اندیشی در این خصوص صورت تحقق به خود یافته است.</font></li></ul><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><ul style="text-align: justify;"><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">انتخاب&nbsp;<strong>کتاب خوب و مناسب از سوی مترجم </strong>نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. هر چند در ایران، مترجمین پرکاری داریم ولی انتخاب کتاب ها برای ترجمه را خوب انجام نمی‌دهند و صد البته مترجمینی داریم که در انتخاب کتاب‌ها برای ترجمه حساسیت و دقت بیشتری را مبذول می‌دارند که آثارشان ماندگارتر ، پر مخاطب تر و تاثیر گذارتر هست.</font></li></ul><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><br></div> text/html 2018-11-24T22:53:49+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.drmaghsoudi.ir/post/465 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><b>نشست نقد و بررسی کتاب از خشونت تا دموکراسی <br></b></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><b>( مقدمه‌ای بر حل و فصل منازعات)</b></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><b><br></b></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><b><img src="http://s9.picofile.com/file/8343776392/1397_08_26_1_03_51_AM.jpg" alt="" width="574" vspace="0" hspace="0" height="810" border="0" align="bottom"></b></font></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>سخنرانان:<br></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;عسگر قهرمان پور ( مترجم کتاب)</font></b></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>دکتر مجتبی مقصودی<br><br>&nbsp;دکتر زهره پوستین چی<br><br></font></b><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;رامتین رضایی</font></b></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">زمان: <b>سه‌شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷<br><br></b>مکان<b>: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام</b></font><br> text/html 2018-11-18T20:56:12+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.drmaghsoudi.ir/post/464 <div><font size="4">&nbsp;<b><font face="Mihan-Iransans">مراسم تجلیل از خدمات علمی استاد احمد نقیب‌زاده</font></b></font></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></b><img src="http://s8.picofile.com/file/8343188226/photo_2018_11_13_12_02_42.jpg" alt="" width="568" vspace="0" hspace="0" height="804" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br>زمان:&nbsp; چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰<br><br>&nbsp;مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی،&nbsp; خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو</font></b><br><br> text/html 2018-11-16T22:56:49+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.drmaghsoudi.ir/post/463 <img src="http://s8.picofile.com/file/8342978684/1397_08_16_9_00_57_AM.jpg" alt="" width="550" vspace="0" hspace="0" height="796" border="0" align="bottom"> text/html 2018-11-16T10:38:34+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی "چیستی و کارکردهای قدرت تاب آوری اجتماعی و ملی؛ از نظر تا عمل" http://www.drmaghsoudi.ir/post/462 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>&nbsp;مصاحبه اختصاصی دکتر مجتبی مقصودی با کانال تلگرامی جامعه شناسی حوزه عمومی در خصوص تاب آوری اجتماعی جامعه ایرانی<br><br></font><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>"چیستی و کارکردهای قدرت تاب آوری اجتماعی و ملی؛ از نظر تا عمل"</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://s9.picofile.com/file/8342915950/IMG_0038.JPG" alt="" width="574" vspace="0" hspace="0" height="380" border="0" align="bottom"></font></div><div><br></div><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;تعریف مفهومی: تاب آوری یا Resilience به مثابه توانایی بقا، پایداری، ایستادگی، انعطاف و سازواری در برابر فشارها، هجمه ها، سختی ها و ناملایمات اعم از طبیعی و غیرطبیعی تعریف می شود. این تاب آوری در سطوح مختلفی از جمله سطح فردی، خانوادگی، گروهی، حزبی، نژادی، قومی، مذهبی، دینی و ملی قابل شناسایی و بحث و فحص است و گاه این سازه واری برای بقاء، ناخواسته و خواسته تاثیرات و تغییرات کوچک و بزرگی را در شکل، ماهیت و اجزاء بدنبال دارد و مرز نهایی این تاب آوری؛ آستانه تحمل، شکنندگی و فروپاشی است.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;تاب آوری با دو مفهوم "پایداری" و "انعطاف" بصورت تواما همبسته و معنی و مفهوم می یابد. در این تعریف تاب آوری مرزهای محدود و شکننده و تقلیل گرایانه ی مقاومتResistance را در هم می نوردد؛ چرا که، در حالی که مقاومت دربرگیرنده وجوه سخت افزاری است؛ در مفهوم پایداری این مقاومت با عقلانیت انعطافی و انعطاف عقلانی پیوند می خورد. در این رویکرد انعطاف پذیری و سازواری، بخشی از سازوکار بقاء و محصول درایت، آینده نگری و فداکاری است، قبل از آنکه صدای خرد شدن استخوان های ملی، اجتماعی و اقتصادی شنیده شود!</font><br></div> text/html 2018-10-26T19:19:30+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی فراخوان دومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران http://www.drmaghsoudi.ir/post/461 <img src="http://s9.picofile.com/file/8340985884/hamaiesh.jpg" alt="" width="572" vspace="0" hspace="0" height="808" border="0" align="bottom"> text/html 2018-10-01T20:51:31+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی به همت انجمن مطالعات صلح برگزار شد http://www.drmaghsoudi.ir/post/460 <font class="text4"> <div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">نشست تحلیل جشنواره زیر چتر صلح</font></b></div><div><br></div><div align="center"><font size="7" color="#660000"><b><font face="Mihan-Iransans">"آشیانه ای برای صلح"</font></b></font></div></font><div align="right"><font class="text4"><div align="center"><font size="7" color="#660000"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8338779776/photo_2018_10_01_04_39_20.jpg" alt="" width="587" vspace="0" hspace="0" height="829" border="0" align="bottom"></font></b></font></div></font></div> text/html 2018-09-27T08:57:40+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی نشست "صلح و شاهنامه" http://www.drmaghsoudi.ir/post/459 <div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>سلسله نشست های صلح و ادبیات کهن ایران</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نشست دوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="7"><b style="">"صلح و شاهنامه"</b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338371184/photo_2018_09_27_10_41_20.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سخنرانان:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>مهری بهفر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>علی اکبر امینی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ابراهیم خدایار</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>سیمین پناهی فرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>جواد رنجبر درخشی لر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>با شاهنامه خوانی سامره مفتون و داریوش نصیری&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">زمان: <b>یکشنبه 23 مهرماه از ساعت 17 تا 19</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مكان: <b>خیابان استاد نجات الهی، پارك ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-05T21:11:53+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.drmaghsoudi.ir/post/458 <img src="http://s9.picofile.com/file/8336480918/photo_2018_09_05_11_52_49.jpg" alt="" width="586" vspace="0" hspace="0" height="827" border="0" align="bottom"> text/html 2018-09-02T13:02:37+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند http://www.drmaghsoudi.ir/post/456 <font face="Mihan-Iransans" size="5"><b>&nbsp;نشست معرفی کتاب&nbsp;</b></font><div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;">«شناخت هویت زن ایرانی ۲»</b></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8336139934/photo_2018_09_02_16_18_18.jpg" alt=""></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;توسط نویسنده و ناشر اثر شهلا لاهیجی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">زمان: چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷</font></div></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">از ساعت 17 عصر</font></div> text/html 2018-08-28T23:41:16+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی تمدید شد http://www.drmaghsoudi.ir/post/455 <img src="http://s8.picofile.com/file/8335723684/photo_2018_08_28_10_45_58.jpg" alt="" width="595" vspace="0" hspace="0" height="835" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-27T20:16:48+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.drmaghsoudi.ir/post/453 <font class="text4"> <div align="justify"><font size="2">انجمن روانشناسی اجتماعی ایران&nbsp; با همکاری تعدادی از نهادهای علمی، آموزشی و پژوهشی و از جمله انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000"><b><font size="4"><font color="#000000">پنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی </font><br><font size="5" color="#000000">فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید</font></font></b></font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><img src="http://s9.picofile.com/file/8335648984/photo_2018_08_25_09_52_10.jpg" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="799" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2">محورهای کنفرانس:</font><br><br><font size="2">– شیوع، طبقه بندی و تبیین انواع آسیب های اجتماعی نوپدید در ایران و جهان</font><br><br><font size="2">– پیامدهای روانی/اجتماعی/خانوادگی/ حقوقی و جرم شناسی آسیب های اجتماعی نوپدید</font><br><br><font size="2">-پیامدهای امنیتیِ آسیب های اجتماعی نوپدید (امنیت اخلاقی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی(</font><br><br><font size="2">– کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید</font><br><br><font size="2">– آسیب شناسی عملکرد نهادها و دستگاه ها در مواجهه با فن آوری های نوین ارتباطی</font><br><br><font size="2">-رویکردهای امنیتی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید</font><br><br><font size="2">-آسیب شناسی عملکرد امنیتی و انتظامی نهادها و دستگاه های متولی در مواجهه با آسیب های اجتماعی نوپدید؛ با تاکید بر فضای مجازی</font><br><br><font size="2">– شناسایی، تبیین و به کارگیری انواع فرصت های اجتماعی نوپدید</font><br><br><b><font size="3">زمان: پنجم دی ماه 1397<br>محل برگزاری: تهران</font></b><br><br><font size="2">نهادهای مشارکت کننده: </font><br><font size="2">دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور، و تعداد دیگری از نهادها و موسسات علمی و آموزشی </font></div></font>