دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
فراخوان یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آیندهمحورهای یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع «وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده»1. وضعیت علوم سیاسی در جهان:• اهداف و کارویژه های علم سیاست در جهان امروز؛• وضعیت آموزش و پژوهش علم سیاست در دانشگاه های جهان؛• سهم علم سیاست و دانشگاه ها در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های  راهبردی (مطالعه مقایسه ای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)؛• وضعیت نشریات علمی بین المللی در علوم سیاسی؛• وضعیت انجمن های علمی بین المللی در علوم سیاسی؛2. وضعیت علوم سیاسی در ایران امروز:• اهداف و کارویژه های علم سیاست در ایران؛• امتیازات ایرانیان در علم سیاست؛• وضعیت آموزش و پژوهش علم سیاست در دانشگاه¬های ایران(مطالعات موردی و مقایسه ای)• سهم علم سیاست و دانشگاه ها در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های  راهبردی دولت در ایران؛• وضعیت نشریات داخلی علوم سیاسی در ایران؛• وضعیت انجمن های علمی ایرانی در علوم سیاسی؛3. آسیب شناسی علوم سیاسی در ایران؛• آسیب شناسی آموزش و پژوهش علوم سیاسی در ایران؛ مطالعه مقایسه ای دانشگاه ها و موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی؛• آسیب شناسی شیوه های سنجش، آزمون و پذیرش دانشجو در علوم سیاسی؛• آسیب شناسی انجمن های علمی در علوم سیاسی ایران؛• آسیب شناسی نشریات تخصصی در علوم سیاسی ایران؛• تقلب و تخلف علمی در پژوهش های دانشگاهی، آسیب ها و راهکارها؛• بازنگری در سرفصل های علوم سیاسی، بومی و اسلامی سازی علم سیاست، آسیب ها و راهکارها؛• وضعیت زنان در جامعه علوم سیاسی؛• آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران؛مهلت ارسال آثار به همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران : چکیده اواخر مهر ۱۳۹۶ - مهلت ارسال اصل مقاله دهه اول آذرماه ۱۳۹۶