دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی5 الی 7 اردیبهشت 1395 دانشگاه مازندران . دانشکده علوم انسانی و اجتماعیهمراه با کارگاه آموزشی دو روزه با محورهای روابط بین‌نسلی و سازگاری بمدرس کارگاه: خانم دکتر کاترین بیتسونمحورهای همایشمفاهیم فرهنگی صلح و دوستیجایگاه صلح در آموزه های دینیجایگاه صلح در ادبیات فارسیجایگاه صلح در حقوق و روابط بین المللمناسک و صلحعلم و صلحهنر و صلحدبیر علمی کنفرانس: دکتر سید قاسم حسنیوب سایت همایش: huss.umz.ac.ir