دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

واشکافی و تبارشناسی دوستی از دیدگاه پرفسور سیف زاده

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۳:۰۷ ق.ظ
عنوان و محورهای سخنرانی پرفسور سیف زاده در همایش انجمن علوم سیاسی ایراناستاد بازنشسته ی دانشگاه تهرانو استاد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در کالج مونتگمری- راکویل آمریکاعنوان سخنرانی:واشکافی و تبارشناسی دوستی، نیاز ایران به زیستار دوستی مشفقانه ،لوازم آن، و انواع زیستارهای دوستانهمحورها:تعریفی جدید و راهگشا از انسان: احترام به تفاوتها، و نه تاکید بر تمایزها فردیت، و نه فردگرائی، فهم نیاز به دوستی: گشایش افقها در واشکافی معطوف به دو قطب متناقض:اعتقاد  به نابودی الف، اعتقاد به تقویت الف در یک موقعیت زیستاری واحد: در تناقض انواع زیستارهای دوستانه: عادتوارگی، روااوارگی، حسابوارگی، فضیلتوارگی و رندوارگی